Horizontal Rule

Пријатна фикција: Состојбата со човековите права на Ромите во Македонија

3 July 1998

Пријатна фикција: Состојбата со човековите права на Ромите во Македонија

Овој извештај е направен по следниов редослед: следејќи ја дискусијата за високиот степен на депортирање на Ромите од Западна Европа, особено од Германија, што се случи за време на деведесетите. Потоа, извештајот зборува за последиците врз Ромите од Законот за државјанство од 1992 година и постоењето на голем број лица без државјанство помеѓу Ромите во Македонија. Следното поглавје зборува за етничките тензии и насилството од расистички побуди врз Ромите. Во петтото поглавје се зборува за полициското и правното кршење на правата на Ромите, особено насилството од страна на полицијата, пропуст на судовите да го санкционираат ваквото насилство, како и одрекувањето на властите дека постојат испади на омраза против Ромите. Шестото поглавје го обработува прашањето на спроведување присилно бездомништво и малтретирање од страна на општинските власти, вклучувајќи дискриминација во сферата на исплатата на социјална помош. Поглавјата седум и осум соодветно го обработуваат политичкото малтретирање и образованието. На крајот се дадени и ограничувањата при услугата во рестораните, баровите, клубовите и дискотеките. Извештајот завршува со препораките на ЕЦПР до Владата на Македонија.

Пријатна фикција: Состојбата со човековите права на Ромите во Македонија

Horizontal Rule

ERRC submission to UN HRC on Hungary (February 2018)

14 February 2018

Written Comments of the European Roma Rights Centre concerning Hungary to the UN Human Rights Committee for consideration at its 122nd session (12 Narch - 6 April 2018).

more ...

horizontal rule

The Fragility of Professional Competence: A Preliminary Account of Child Protection Practice with Romani and Traveller Children in England

24 January 2018

Romani and Traveller children in England are much more likely to be taken into state care than the majority population, and the numbers are rising. Between 2009 and 2016 the number of Irish Travellers in care has risen by 400% and the number of Romani children has risen 933%. The increases are not consistent with national trends, and when compared to population data, suggest that Romani and Traveller children living in the UK could be 3 times more likely be taken into public care than any other child. 

more ...

horizontal rule

Families Divided: Romani and Egyptian Children in Albanian Institutions

21 November 2017

There’s a high percentage of Romani and Egyptian children in children’s homes in Albania – a disproportionate number. These children are often put into institutions because of poverty, and then find it impossible ever to return to their families. Because of centuries of discrimination Roma and Egyptians in Albania are less likely to live in adequate housing, less likely to be employed and more likely to feel the effects of extreme poverty.

more ...

horizontal rule