Horizontal Rule

Lekcia z Diskriminácie Segregácia: Rómskych Detí v Základnom Vzdelávaní v Slovenskej Republike

3 March 2017

Lekcia z Diskriminácie Segregácia: Rómskych Detí v Základnom Vzdelávaní v Slovenskej Republike

Rómskym deťom v Slovenskej republike sa systematicky upiera právo na vzdelanie a ochranu pred diskrimináciou v základnom školstve. Prevažná väčšina týchto detí je segregovaná v čisto rómskych bežných školách a triedach, alebo v špeciálnych školách pre deti s “ľahkým stupňom mentálneho postihnutia”, v dôsledku čoho sú odsúdené na nekvalitné segregované vzdelávanie.

Európska komisia začala v apríli 2015, po opätovnej kritike slovenskej vlády pre nedostatok konkrétnych krokov zo strany štátnych a medzinárodných orgánov, konanie proti Slovenskej republike pre porušenie Európskej rasovej smernice. Táto správa analyzuje odpoveď slovenskej vlády na obavy Európskej komisie, a taktiež skúma prístup rómskych detí k základnému vzdelávaniu na Slovensku jeden a pol roka od začatia
konania zo strany Európskej komisie.

Táto správa analyzuje najnovšie legislatívne zmeny, ktoré mali odstrániť nesprávne zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl a tried pre deti s „ľahkým stupňom mentálneho postihnutia“ a skúma širšie štrukturálne faktory, ktoré spôsobujú segregáciu a diskrimináciu v celom školskom systéme. Závery správy čerpajú v prvom rade z prípadových štúdií škôl a vzdelávacích príležitostí, aké majú k dispozícii deti v štyroch lokalitách na východnom Slovensku. Tieto lokality sa nachádzajú v prešovskom a košickom samosprávnom kraji, kde podiel rómskeho obyvateľstva patrí k najvyšším v celej republike: Šarišské Michaľany/Ostrovany, Moldava nad Bodvou, Rokycany a Krompachy. Tieto štyri kvalitatívne prípadové štúdie poukazujú na rozsiahlu a systémovú segregáciu a diskrimináciu. Hoci správa poukazuje na zodpovednosť jednotlivých škôl a miestnych úradov, poukazuje aj na štrukturálne problémy. Tieto nedostatky vytvárajú priestor, v ktorom dochádza k porušovaniu ľudských práv, ktoré vláda Slovenskej republiky doteraz nebola schopná vyriešiť. 

Správa je k dispozícii v slovenčine a angličtine

Horizontal Rule

ERRC submission to UN HRC on Hungary (February 2018)

14 February 2018

Written Comments of the European Roma Rights Centre concerning Hungary to the UN Human Rights Committee for consideration at its 122nd session (12 Narch - 6 April 2018).

more ...

horizontal rule

The Fragility of Professional Competence: A Preliminary Account of Child Protection Practice with Romani and Traveller Children in England

24 January 2018

Romani and Traveller children in England are much more likely to be taken into state care than the majority population, and the numbers are rising. Between 2009 and 2016 the number of Irish Travellers in care has risen by 400% and the number of Romani children has risen 933%. The increases are not consistent with national trends, and when compared to population data, suggest that Romani and Traveller children living in the UK could be 3 times more likely be taken into public care than any other child. 

more ...

horizontal rule

Families Divided: Romani and Egyptian Children in Albanian Institutions

21 November 2017

There’s a high percentage of Romani and Egyptian children in children’s homes in Albania – a disproportionate number. These children are often put into institutions because of poverty, and then find it impossible ever to return to their families. Because of centuries of discrimination Roma and Egyptians in Albania are less likely to live in adequate housing, less likely to be employed and more likely to feel the effects of extreme poverty.

more ...

horizontal rule