INFORMACIA ANDAI STIPENDIA


INSTITUTIONALNO STIPENDIA

(POKIN) KATAR O ERRC

O European Roma Rights Center-ERRC del stipendia le biphanglenge organizacienge
najstatoske, po lungo vreamia/timpo le projekturengo vash i legalno protekcia
anda romenge komuniteturea (gav/foro/telep/osada/mahale/mala).

Savenge organizacienge shaj te pokinel o ERRC:

Le organizaciji, so mangen katar o ERRC love, trubul te aven biphangle
organizacii, naj katar o stato, taj trubul te aven ando Europa vor Euro-Asia.
I organizacija trubul gadaja buki te keren maj anglal. Kana kerdÂ’a buki
i organizacia maj palal, trubul te phandajen savori buki sae kam le te
keren.

Save projekturea shaj te pokinelo ERRC:

I aplikatia shai avela lashi thai pakivali, kana i stipendia avela
tradi te pokinel aktiviteturea kai kerdona pi kadaia aplikatia. O love
nashti den pe po jekh projekto so si mai purano/palal de kadaia aplikatia.
O projekto ni trubul te zhal mai but sar 12 shona (jekh bersh).

I evaluacia e projektoski shai kerdola pe kriteria kai si hramome mai
tele:

 1. Trubul tumari buki romenge?
 2. Sai godi silen anda gadaja buki? Sai buki on kerde maj palal?
 3. Si e buki mashkar e Roma taj gadzhe ando gadalo projekto?
 4. Lashi kvalifikacia si le manushenge ando o projekto?
 5. Dashtin tumare organizaciji te roden advokaturea taj technikane manusha po tumaro projekto?
 6. Si tumaro projekto chachuno?
 7. Sar gindis tu: Sar kamajel lasho tumaro projekto le romenge?
 8. Kam zhal o projekto maj dur kana ni kamavel tumen love?

Nai lashe projekturea:

 1. Projekturea kai kamen te keren kera, thai te kinen ofisurea;
 2. Projekturea anda umanitarno asistencia (zhutimos/pomogipe);
 3. E proiecturea kai roden te keren studio po rhodipe (research), shai
 4. numai ando kaso kana o projekto si uristichno/juridiko.

Dokumenturea kai trubul te traden ando ERRC sar aplikacia:

I aplikacia trubul te avel hramome/ skirime/pishime andi anglikani
shib, thai trubul te avela mai but documenti.

 1. Hramon/ikrisaren o projekto: aktiviteturea leske, leske resultaturea, so azhukeren lestar, so kamen te keren;
 2. O budzheto; andi kadava lil trubul te iskriin sode love kamen te len andai ERRC (taj soste), vi taj informacia katar kam les aver kotor lovenge tumarenge projekturenge;
 3. Te traden informacia anda tumari organizacia, thai lil ando trajo andal tumare manusha (curriculum vitae) kai kerna buki ando kadava projekto;
 4. Si tumen jekh organizacia kasa keren buki, trubul te traden jekh katar gadaja asociacia sai kamel te kerel buki tusa. Shaj te pisharen vi aver materialurea kana kamen. O ERRC kam kerel peske vorba pala shov shon. 

donate now

Challenge discrimination, promote equality

be informed

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

news portal

The latest Roma Rights news and content online

join us

Become a part of the ERRC's activist network in Europe