Заеднички извештај во Сенка поднесен до Комитетот на Обединетите Нации за Елиминација на Дискриминацијата над жените (Јануари 2006)

16 January 2006

Заеднички извештај во Сенка поднесен до Комитетот на Обединетите Нации за Елиминација на Дискриминацијата над жените (Јануари 2006)

Центарот на Ромите на град Скопје, Женската Мрежна Програма и Европскиот Центар за правата на Ромите поднесоа заеднички извештај во Сенка до Комитетот на Обединетите Нации за Елиминација на Дискриминацијата над жените во врска со ситуацијата на жената Ромка во Македонија на 34та седница на Комитетот.

donate now

Challenge discrimination, promote equality

be informed

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

news portal

The latest Roma Rights news and content online

join us

Become a part of the ERRC's activist network in Europe