So si Europako Rromano Čačimasko Centro?

Europako Rromano Čačimasko Centro (ERRC) si jekh maškarthemutni organizacia pala zakonura savi kerel baro numbri e aktiviteturengo kasko ares/golo si te phagavel rasistikani diskriminacia thaj manušikane čačimaski violencia mamuj Rroma. Drom savo alosarda o ERRC intjarel ande peste participacia ande vasne krisipa, maškarthemutni advokatura, rodipe thaj politikano buxljaripe thaj keripe treningurengo pala Rromane aktivistura. Katar 1996-to berš kana si kerdino o ERRC dia but bari zor te e Rroma astaren sa so trubul len thaj kade te phagaven diskriminacia thaj te astaren egalutno akseso (access) pala governo, edukacia, butjaripe, sastipaski protekcia, urbanizmo thaj publike (sa-themenge) servisura. O ERRC kerel buti te phagavel stereotipura thaj diskriminacia mamuj Rroma sar vi te vazdel opre egaliteto maškar Rroma thaj gadže sar vi te vazdel opre respekto pala Rroma.

Sa so kamen te džanen pala ERRC-eske generale butja, keren kontakto e rajosa Dzavit Berisha: dzavit.berisha@errc.org.

Importanto dokumentora pe romani chib

 

Te Prinźanes Ćire Čačimata thaj te Mares Tu pala Lende

6 September 2004

O ciljo kata kako manualo sî, te anzarelle aktivistongê kata Řomengo mîškimos jek strategijako instrumento pala lengo svako-đesesko marimos pala egaliteto Ie manušêngo pe čačimatangi sama. O manualo sî vi pe kodja sama, te sîćon bazični aktivistur e struktura thaj e śib kata 'I manušîkane čačimata.

more ...

horizontal rule

Faktolilengo lil: Kidipe ko kidipe rekordo pe Romane čačimata

17 May 2010

Ka septembriako 2008-to romano kidipe, o Europako Centro pe Romane Čačimata/ Hakaja (ECRC) cyrda o gindo e Europako Uniako thaj e politikane kerimatorenge pe manuškane hakajenge standartura vaš e romenge protekcijake.

more ...

horizontal rule

Families Divided: Romani and Egyptian Children in Albanian Institutions

21 November 2017

There’s a high percentage of Romani and Egyptian children in children’s homes in Albania – a disproportionate number. These children are often put into institutions because of poverty, and then find it impossible ever to return to their families. Because of centuries of discrimination Roma and Egyptians in Albania are less likely to live in adequate housing, less likely to be employed and more likely to feel the effects of extreme poverty.

more ...

horizontal rule