Lekcia z Diskriminácie Segregácia: Rómskych Detí v Základnom Vzdelávaní v Slovenskej Republike

03 March 2017

Lekcia z Diskriminácie Segregácia: Rómskych Detí v Základnom Vzdelávaní v Slovenskej Republike

Rómskym deťom v Slovenskej republike sa systematicky upiera právo na vzdelanie a ochranu pred diskrimináciou v základnom školstve. Prevažná väčšina týchto detí je segregovaná v čisto rómskych bežných školách a triedach, alebo v špeciálnych školách pre deti s “ľahkým stupňom mentálneho postihnutia”, v dôsledku čoho sú odsúdené na nekvalitné segregované vzdelávanie.

Európska komisia začala v apríli 2015, po opätovnej kritike slovenskej vlády pre nedostatok konkrétnych krokov zo strany štátnych a medzinárodných orgánov, konanie proti Slovenskej republike pre porušenie Európskej rasovej smernice. Táto správa analyzuje odpoveď slovenskej vlády na obavy Európskej komisie, a taktiež skúma prístup rómskych detí k základnému vzdelávaniu na Slovensku jeden a pol roka od začatia
konania zo strany Európskej komisie.

Táto správa analyzuje najnovšie legislatívne zmeny, ktoré mali odstrániť nesprávne zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl a tried pre deti s „ľahkým stupňom mentálneho postihnutia“ a skúma širšie štrukturálne faktory, ktoré spôsobujú segregáciu a diskrimináciu v celom školskom systéme. Závery správy čerpajú v prvom rade z prípadových štúdií škôl a vzdelávacích príležitostí, aké majú k dispozícii deti v štyroch lokalitách na východnom Slovensku. Tieto lokality sa nachádzajú v prešovskom a košickom samosprávnom kraji, kde podiel rómskeho obyvateľstva patrí k najvyšším v celej republike: Šarišské Michaľany/Ostrovany, Moldava nad Bodvou, Rokycany a Krompachy. Tieto štyri kvalitatívne prípadové štúdie poukazujú na rozsiahlu a systémovú segregáciu a diskrimináciu. Hoci správa poukazuje na zodpovednosť jednotlivých škôl a miestnych úradov, poukazuje aj na štrukturálne problémy. Tieto nedostatky vytvárajú priestor, v ktorom dochádza k porušovaniu ľudských práv, ktoré vláda Slovenskej republiky doteraz nebola schopná vyriešiť. 

Správa je k dispozícii v slovenčine a angličtine

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities