Пријатна фикција: Состојбата со човековите права на Ромите во Македонија

03 July 1998

Пријатна фикција: Состојбата со човековите права на Ромите во Македонија

Овој извештај е направен по следниов редослед: следејќи ја дискусијата за високиот степен на депортирање на Ромите од Западна Европа, особено од Германија, што се случи за време на деведесетите. Потоа, извештајот зборува за последиците врз Ромите од Законот за државјанство од 1992 година и постоењето на голем број лица без државјанство помеѓу Ромите во Македонија. Следното поглавје зборува за етничките тензии и насилството од расистички побуди врз Ромите. Во петтото поглавје се зборува за полициското и правното кршење на правата на Ромите, особено насилството од страна на полицијата, пропуст на судовите да го санкционираат ваквото насилство, како и одрекувањето на властите дека постојат испади на омраза против Ромите. Шестото поглавје го обработува прашањето на спроведување присилно бездомништво и малтретирање од страна на општинските власти, вклучувајќи дискриминација во сферата на исплатата на социјална помош. Поглавјата седум и осум соодветно го обработуваат политичкото малтретирање и образованието. На крајот се дадени и ограничувањата при услугата во рестораните, баровите, клубовите и дискотеките. Извештајот завршува со препораките на ЕЦПР до Владата на Македонија.

Пријатна фикција: Состојбата со човековите права на Ромите во Македонија

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities