Doživotní trest: Romské děti v ústavní péči v České republice

20 June 2011

Doživotní trest: Romské děti v ústavní péči v České republice

Romské děti v České republice jsou v systému sociálně-právní ochrany dětí znevýhodněny. Jsou také nadměrně zastoupeny v systému ústavní péče. Příslušná legislativa a postupy nejsou jednotné ani dostatečně definované. Chybí právní definice ohrožení dítěte a právně závazná pravidla pro zhodnocení míry ohrožení dítěte. Preventivní sociální práce jsou nedostatečné, a neumožňují řešit problémy, kterým čelí romské rodiny na okraji společnosti. Celá řada romských rodin v České republice čelí závažným problémům, mezi které patří strukturální chudoba, špatná bytová situace, nezaměstnanost či zadluženost. Tyto problémy jsou jen zřídka účinně řešeny, a často tvoří základ pro odebrání dítěte, a to navzdory rozhodnutí nejvyšších českých soudů, které potvrdily, že odebrání dítěte na základě těchto důvodů je nepřípustné. Nízká míra povědomí o právech negativně ovlivňuje postavení romských rodin v souvisejících soudních řízeních. Sociální práce s romskými rodinami, zatímco jejich děti jsou umístěny v ústavní péči, jen zřídka vyústí v požadované zlepšení, které by umožnilo návrat dětí k rodinám. Romské děti v ústavní péči čelí celé řadě problémů, včetně fyzického zneužívání, špatného zacházení a diskriminace z důvodu etnického původu. Jen velmi málo dětských domovů nabízí programy, které podporují rozvoj pozitivní etnické identity. Pravděpodobnost, že romské děti budou v České republice osvojeny, je kvůli jejich etnickému původu nižší než u neromských dětí, a romské děti diagnostikované jako postižené mají omezené možnosti vzdělávání i šance na osvojení. Pro mnoho romských dětí je velmi obtížné, ne-li nemožné, aby se ze stávajícího systému ústavní péče vymanily. 

Doživotní trest: Romské děti v ústavní péči v České republice

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities