Priručnik za Advokate o Zastupanju Roma-Žrtva Diskriminacije

15 September 2005

Priručnik za Advokate o Zastupanju Roma-Žrtva Diskriminacije

Cilj ovog priručnika je da advokatima i nevladinim organizacijama pruži osnovne informacije o vođenju antidiskriminacionih sporova u Srbiji i Crnoj Gori. Priručnik pretpostavlja postojanje određenog nivoa znanja pravnog sistema Srbije i Crne Gore, i zbog toga ne ulazi u sveobuhvatna objašnjenja pravnih postupaka i materijalnog prava.

Priručnik za Advokate o Zastupanju Roma-Žrtva Diskriminacije

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities