Запознајте ги вашите права и борете се за нив

06 September 2004

Запознајте ги вашите права и борете се за нив

Целта на овој прирачник е да понуди стратешко оружје на оние кои делуваат внатре во Ромското движење во секојдневната борба за еднакви права. Прирачникот може да се користи за да активистите на народните движења се запознаат со размислувањата и јазикот на човековите права.

Запознајте ги вашите права и борете се за нив

donate

Challenge discrimination, promote equality

Subscribe

Receive our public announcements Receive our Roma Rights Journal

News

The latest Roma Rights news and content online

join us

Find out how you can join or support our activities